Hozelock Portashower

Bruksanvisning

 1. Fyll behållaren med kallt eller varmt (inte hett) vatten till önskad nivå - ej över max.markeringen. Skruva fast pumpen. Kontrollera att säkerhetsventilen fungerar genom att dra i knappen.
 2. Lossa pumphandtaget från låst läge genom att trycka ner och vrida det motsols. Pumpa luft i behållaren. När rätt tryck uppnåtts (ungefär 45psi - 3 bar) pyser överflödig luft ut genom säkerhetsventilen. Behållaren har tillräckligt tryck och behöver inte pumpas ytterligare.
 3. För fortsatt duschning erfordras bara några få pumpslag emellanåt.
 4. Efter användning och innan sprutan ställs undan, avlägsna trycket ur behållaren genom att dra i knappen på säkerhetsventilen.

Skötselanvisningar

 1. SÄKERHETSVENTILEN
  Säkerhetsventilens funktion är att avlägsna övertryck samt avlägsna trycket efter avslutad duschning.
  Varning: Sätt inte säkerhetsventilen ur funktion.
 2. KOLVPACKNING
  O-ringen skall hållas väl smord för att löpa lätt i pumpcylindern och för att uppnå full pumpeffekt. För smörjning gör enligt följande: lås pumphandtaget i bärposition och skruva loss pumpcylinderns lock. Dra ut kolven och smörj O-ringen. Vid montering se till att inte O-ringen kläms mellan kolvens yttre kant och insidan av pumpcylindern.
 3. PUMPENS BACKVENTIL
  Denna förhindrar att den komprimerade luften i behållaren läcker ut genom pumpen. Om ventilen är felaktig (kommer den olåsta pumpen att skutas upp av trycket) - byt ut den! För att sätta tillbaka ventilen placera den mitt över centrumhålet på pumpcylindern och tryck fast.
 4. BEHÅLLARE TÄTNING (2)
  O-ringarna ser till att det blir lufttätt mellan -a)pumpcylinder och adapter, b)adapter och behållare när båda är åtskruvade. För att kontrollera detta vänds sprutan upp och ned (fylld med vatten och upppumpad till max. tryck). OM den ej är tät läcker vätska ut.
 5. AV/PÅ-REGLAGE
  Håll detta rent och fritt från avlagringar och kemikalier genom att alltid spola igenom med rent vatten efter användning. För att byta dessa packningar skriva av muttern på undersidan. Drag ut fjäder och ventilspindel och spola rent med vatten. Smörj packningarna före hopmontering.
 6. TRYCKUTTAG OCH STIGRÖR
  För byte av packning eller stigrör skruva loss slangmuttern och drag upp slangnippel och stigrör.
 7. VINTERANVÄNDNING
  Töm all vätska från sprutans alla delar efter användning för att förhindra frostskador.
 8. ÅRLIGT UNDERHÅLL
  Minst en gång om året bör sprutan rengöras ordentligt och alla rörliga delar smörjas in. Prova med vatten. Om någon packning är trasig - byt ut den.

Garanti

Hozelock Ltd garanterar denna spruta mot alla fel pga felaktigt material eller felaktig tillverkning för en period på 12 månader (fr.o.m. 2005-07-22) från inköpsdatum under förutsättning att produkten endast använts i enlighet med dessa instruktioner. Garantin begränsas till reparation eller byte av defekt del. Inköpskvitto skall medsändas.
Denna garanti påverkar ej Er lagliga rätt.

Service, råd och reservdelar

Kontakta:

Hozelock Sweden AB
Box 1119
S-436 23 ASKIM

Tel:031-289720
Fax: 031-683322

Felsökningsschema

FelKan bero på:Åtgärd:
Svag eller ingen spray
 1. Otillräckligt eller inget tryck.
 2. Stopp.
 1. Om otillräckligt tryck läs: Skötselanvisning punkt B, C och D.
 2. Om det är stopp i sprutan läs skötselanvisning punkt F och G.
Reglaget läcker
 1. Anhopning av sediment eller främmande föremål på innerdelarna.
 2. Trasiga packningar.
Läs skötselanvisning Punkt E. Om nödvändigt byt packningar.
Reglaget fungerar inteSkadade packningar eller total blockering.Läs skötselanvisning punkt H.
Handtaget skjutsTrasig backventilLäs skötselanvisning punkt C.